Luyện vòng hợp âm

- Vòng hợp âm thứ: Dm & Am
- Vòng hợp âm trưởng: A

Cùng tập guitar với Trần Tùng | Youtube

- Phương pháp luyện tập âm giai thứ theo thế 4, 5, 6 dây
- Hướng dẫn cách tạo intro trên 7 nốt âm giai tự nhiên

---------- Mục Lục ----------

Luyện vòng hợp âm

Vòng hợp âm thứ theo bậc: 1 > 4 > 7 > 3 > 6 > 2 > 5 > 1 [Dm] > [Gm] > [C] > [F] > [Bb] > [Em7b5] > [A7] > [Dm]

Vòng Dm (hợp âm chặn): | [Dm]-Bb-A | [Gm]-G-A | [C]-C-D | [F]-F-G | [Bb]-Bb-C | [Em7b5]-E-C | [A7]-A-C | [Dm] ||
Dm:3 $6 6 5 Gm:2 $6 3 4 C:2 $5 3 5 F $6 1 3
Bb $5 1 3 Em7b5 $6 0 $5 3 A7 $5 0 3 Dm ||

Vòng Am (hợp âm chặn): [Am]-A-C | [Dm]-D-C | [G]-G-A | [C]-C-A | [F]-F-G | [Bm7b5]-B-G | [E7]-E-G | [Am] ||
Am:3 $6 5 8 Dm:3 $6 7 5 G:2 $6 3 5 C:2 $5 3 0
F $6 1 3 Bm7b5 $5 2 $6 3 E7 $6 0 3 Am ||

Vòng Am (hợp âm buông): [Am]-A-C | [Dm]-E-F | [G]-A-B | [C]-C-B | [F]-F-G | [Bm7b5]-B-G | [E7]-E-G | [Am] ||
Am $5 0 3 Dm $6 0 1 G $5 0 2 C $5 3 1
F $6 1 3 Bm7b5 $5 2 $6 3 E7 $6 0 3 Am ||

Ca khúc: Tầm gửi (Trương Lê Sơn), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh), Tìm lại giấc mơ (Nguyễn Hồng Thuận)
---------- Mục Lục ----------
Vòng hợp âm trưởng theo bậc: 1 > 6 > 2 > 3 > 4 > 5 > 7 > 1
[A] > [F#m] > [Bm] > [Cm] > [D] > [E] > [G#m7b5] > [A]


---------- Mục Lục ----------
Hướng dẫn phương pháp học đánh bộ âm giai thứ

== Thế 4 dây - mẫu [Em]
1-E|----------------------------F#2-G3-A5-|- (1/2C > 1C)
2-B|---------------------D3-E5------------|- (1C)
3-G|------------A2-B4-C5------------------|- (1C > 1/2C)
4-D|--E2-F#4-G5---------------------------|- (1C > 1/2C)
5-A|--------------------------------------|-
6-E|--------------------------------------|-
== Thế 5 dây - mẫu [Bm]
1-E|--------------------------------------F#2-G3-A5-|- (1/2C > 1C)
2-B|----------------------------C#2-D3-E5-----------|- (1/2C > 1C)
3-G|----------------------A2-B4---------------------|- (1C =)
4-D|------------E2-F#4-G5---------------------------|- (1C > 1/2C)
5-A|--B2-C#4-D5-------------------------------------|- (1C > 1/2C)
6-E|------------------------------------------------|-
== Thế 6 dây - mẫu [Am]
1-E|--------------------------------------------A5-B7-C8-|- (1C > 1/2C)
2-B|-----------------------------------E5-F6-G8----------|- (1/2C > 1C)
3-G|--------------------------B4-C5-D7-------------------|- (1/2C > 1C)
4-D|--------------------G5-A7----------------------------|- (1C =)
5-A|-----------D5-E7-F8----------------------------------|- (1C > 1/2C)
6-E|--A5-B7-C8-------------------------------------------|- (1C > 1/2C)
---------- Mục Lục ----------
Hướng dẫn cách tạo intro trên 7 nốt âm giai tự nhiên
Am:3 Dm:3 G:2 Cmaj7:2
F Bdim E7 Am

Vòng hợp âm thứ theo bậc: 1 > 4 > 7 > 3 > 6 > 2 > 5 > 1
--|--I-----IV---VII--III--VI----II------V-----I---|
==|=[Am]==[Dm]==[G]==[C]==[F]==[Bdim]==[E7]==[Am]=|

1-E|--A5------------------A5--|--G3------------------G3----|-
2-B|--E5-----------E5-G8-(F6)-|--D3-----------D3-F6-(E5)---|-
3-G|--C5--B4-C5-D7--------D7--|--B4--A2-B4-C5--------B4----|-
4-D|-(A7)-----------------A7--|-(G5)-----------------G5----|-
5-A|--E7------------------D5--|--D5------------------C3----|-
6-E|--A5------------------x---|--G3------------------x-----|-
===|=[Am]================[Dm]=|=[G]================[Cmaj7]=|=

1-E|--F1--------------E0--x----|--E0------------------E0------------E0--|-
2-B|--C1--------B0-C1----(D3)--|--D3------------B0-C1-C1------------C1--|-
3-G|--A2--G0-A2-----------B4---|--G#1----G#1-A2-------A2------------A2--|-
4-D|-(F3)-----------------F3---|-(E2)-F3--------------E2--D0--------E2--|-
5-A|--C3------------------A2---|--A2-----------------(A0)----C3-B2-(A0)-|-
6-E|--F1------------------x----|--E0------------------x-------------x---|-
===|=[F]================[Bdim]=|=[E7]================[Am]==========[Am]=|=
---------- Mục Lục ----------


Đăng nhận xét