Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng trên trang www.hatvoinhau.vn (www.jitvn.com) là những quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng khi truy cập và sử dụng các nội dung trên trang Hát Với Nhau - Thư viện bài hát có hợp âm dành cho guitar, dưới đây gọi là "website"
1. Quyền và nghĩa vụ người dùng 1a. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc truy cập thông tin trên website. 1b. Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh, thương mại. 1c. Người sử dụng không đăng tải những nội dung chống lại Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo. 2. Loại trừ trách nhiệm 2a. Chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên website. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để xuất bản, điều chỉnh, cập nhật liên tục nội dung trên website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và hoặc sự kịp thời của những thông tin đó. 2b. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật và nhân lực nằm ngoài sự kiểm soát, chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào. 2c. Chúng tôi cung cấp sự liên kết đến những trang web khác nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự rủi ro, tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. 3. Điều khoản khác Chúng tôi có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung các điều khoản sử dụng này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành website mà không có nghĩa vụ thông báo cho người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi truy cập website. jitvn Logo

Đăng nhận xét