Đấng sống muôn đời (Yellow Fellows)

Đấng sống muôn đời (Yellow Fellows) | Sáng tác: Nhạc Ngoại Lời Việc
Intro: [G][C]-[G][C]
Verse 1
Nầy trũng bóng [G] tối ấy nằm ngăn cách [D] giữa đây
Và ngàn ngọn [C] núi lớn, [Em] con chẳng vượt [D] được
Giữa trùng dương [G] khiếp đảm, lòng con ngước [D] mắt lên
Cầu khẩu danh [C] Ngài giữa [D] đêm mịt [G] mù

Và màn đêm [C] chấm dứt, ánh sáng soi [G] nhân từ
Xóa hết bao [Em] đau buồn của tâm [D] con
Mọi sự đã [G] đến lúc, đoạn kết đã [D] xướng biên
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời
Verse 2
Nào người có [G] thể tưởng nguồn ân điển [D] lớn lao
Nào lòng có [C] thể thấu [Em] cứu ân diệu [D] kỳ
Ngài là Chúa [G] các Chúa vì nhân thế [D] xuống đây
Để gánh thay [C] tội, cất [D] ô nhục [G] rồi

Thập tự nơi [C] Chúa chết xoá hết bao [G] tội tình
Chúa của muôn [Em] vua gọi con thuộc [D] Ngài
Tụng ngợi Chúa [G] Cứu Thế, thuộc về Chúa [D] mãi thôi
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời
Chorus
Hale-[C] lu-[G] gia, ngợi Đấng [D] đã tìm chuộc mua [Em] con
Hale-[C] lu-[G] gia, sự chết [D] chẳng còn quyền trên [Em] con
Chúa phá [C] tan mọi xiềng xích [G] ấy
Nầy sự [D] cứu trong danh của [Em] Ngài
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời
Verse 3
Ngày sự sáng [G] đã đến từ nơi chỗ [D] đóng niêm
Nọc sự chết [C] đã hết [Em] Chúa đã sống [D] lại
Ngài gầm vang [G] tiếng thét
Kìa sư tử [D] Giu-đa công bố ma [C] quyền chẳng thể [D] áp trên [G] tôi

Jesus [C] ơi Ngài đã [D] đắc thắng [G] rồi!
Chorus
Halelugia, ngợi Đấng đã tìm chuộc mua con
Chorus
Hale-[C] lu-[G] gia, ngợi Đấng [D] đã tìm chuộc mua [Em] con
Hale-[C] lu-[G] gia, sự chết [D] chẳng còn quyền trên [Em] con
Chúa phá [C] tan mọi xiềng xích [G] ấy
Nầy sự [D] cứu trong danh của [Em] Ngài
Jesus [C] Christ – Đấng [D] sống muôn [G] đời
Từ khóa: dang song muon doi yellow fellows, dsmdyf, nhac ngoai loi viec, verse

Đăng nhận xét

Bài trước Bài sau